Phần mềm quản lý nhà ăn

Chi tiết

Phần mềm quản lý suất ăn công nghiệp, thanh toán quầy kanteen. Kiểm soát suất ăn hàng tháng của nhân viên và báo cáo theo từng tháng, quý...
Phần mềm quản lý nhà ăn

1. Giới thiệu:
   Phần mềm quản lý toàn bộ hệ thống kiểm soát suất ăn. Sử dụng cơ sở dữ liệu SQLExpress2005.
   - Có 05 module kiểm soát:
          + NetPOS Server: Thiết lập cấu hình thông số hệ thống.
          + NetPOS card: Quản lý thông tin thẻ như Thêm, Sửa, Xóa.
          + Dining room Management: Lấy sự kiện quẹt thẻ thông qua bộ điều khiển.
          + NetPOS Reporter: Báo cáo các sự kiện.
   Các báo cáo dữ liệu:
    - Báo cáo suất ăn theo từng cửa.
    - Báo cáo suất ăn theo từng ca.
    - Báo cáo các sự kiện cảnh báo.
    - Báo cáo theo từng tháng, quý...

Bình luận

BẠN CẦN NHẬN

THÔNG TIN TƯ VẤN